University of Miami Coral Gables Campus1 Coral Gables, Florida2 Downtown Miami3 Key Largo, Florida4 2010 Behavioral Finance Conference, University of Miami5 2011 Behavioral Finance Conference, University of Miami6 2012 Behavioral Finance Conference, University of Miami7 2013 Behavioral Finance Conference, University of Miami8